foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

header — kopia

logo bip

logo bip

receLudzie to anioly z jednym skrzydłem,

Dlatego aby się wznieść, musimy trzymać się razem. 

Maria Konopnicka

 

 

KLASY INTEGRACYJNE

Na czym polega integracja w szkole?

Kształcenie integracyjne polega na organizacji wspólnego kształcenia dzieci i młodzieży zdrowych z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych (niepełnosprawnych ruchowo, niewidzących i niedowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, upośledzonych umysłowo, z autyzmem, niedostosowanych społecznie, z niepełnosprawnością sprzężoną).
Integracja sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dzieci, nie tylko z niepełnosprawnością.
Klasy integracyjne są cząstką nowoczesnej, twórczej i przyjaznej szkoły jako miejsca naturalnej nauki, tolerancji, wrażliwości, otwartości i akceptacji. Umożliwiają pełne uczestnictwo dzieci niepełnosprawnych w życiu i rozwoju społecznym, dzięki obcowaniu z rówieśnikami, akceptacją odmienności drugiego człowieka. Rozbudzają świadomość, że wszyscy ludzie mają równe prawa, choć różne są ich możliwości. Kształtują wiarę we własne umiejętności, uczą poszanowania własnej i cudzej godności. Stwarzają optymalne warunki do wspólnego rozwoju dzieci zdolnych, przeciętnych, zaniedbanych wychowawczo czy opóźnionych w rozwoju.

 integracja

KORZYŚCI INTEGRACJI:

• brak podziału uczniów na pełnosprawnych i niepełnosprawnych,
• poczucie bezpieczeństwa dla każdego ucznia,
• dostrzeganie w każdym dziecku zdolności i rozwijanie ich,
• bliska współpraca z rodzicami,
• wiara w możliwości dziecka,
• rozwój tolerancji i akceptacji,
• wzajemna akceptacja,
• zanik niezdrowej rywalizacji,
• rozwój pozytywnych postawy i więzi psychospołeczne tj. tolerancji, życzliwości, chęci niesienia pomocy, ufności, zaradności, wiary w to, że wszyscy ludzie mają takie same prawa,
• rozwój samodzielności ucznia,
• poszukiwanie nowych form i metod pracy,
• dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości dziecka,
• przezwyciężanie trudności,
• brak izolacji społecznej,
• radość "dawania",
• przełamanie stereotypów dotyczących podejścia do kształcenia dziecka niepełnosprawnego.

ooo

INTEGRACJA W SZKOLE

1. Uczniowie niepełnosprawni zyskują możliwość nauki w zwykłej szkole, nawiązania przyjaźni ze sprawnymi rówieśnikami, zdobycia doświadczeń w naturalnym środowisku szkolnym, uczą się akceptować swoją inność i radzić sobie z trudnościami codziennego życia. Wspólna przebywanie ze sprawnymi rówieśnikami daje motywację do pokonywania barier.
2. Sprawni uczniowie zyskują możliwość nauki i zabawy z niepełnosprawnymi rówieśnikami, uczą się akceptacji cudzej i własnej inności, wrażliwości, empatii, sposobów pomocy niepełnosprawnym i dostrzegania w niepełnosprawnych ich zalet i walorów. Uczą się od niepełnosprawnych kolegów wytrwałości, cierpliwości, szacunku do życie i poszanowania zdrowia.
3. Nauczyciele wzbogacają swój warsztat szukając rozwiązań w pracy z uczniem niepełnosprawnym, zdobywają nowe doświadczenia, stają się wrażliwszymi, cierpliwszymi i bardziej wyrozumiałymi ludźmi.
4. Rodzice uczniów zarówno jednych jak i drugich mają szansę poznania wzajemnie swoich problemów, radości i smutków. Zyskują większą wrażliwość na cudze potrzeby i akceptację cudzej inności.

ORGANIZACJA PRACY W KLASACH INTEGRACYJNYCH:

1. W klasie integracyjnej realizowany jest takim sam program nauczania szkoły masowej, jak w każdej innej, równoległej klasie, realizuje się tu podstawę programową kształcenia ogólnego. Uczniowie pracują w oparciu o obowiązujące w szkole podręczniki. Ilość godzin dydaktycznych jest taka sama, jak w pozostałych klasach na danym poziomie edukacyjnym.
2. W przypadku dzieci niepełnosprawnych rozkład tego programu jest odpowiednio przygotowany oraz na bieżąco modyfikowany przez pedagoga specjalnego, który kieruje się sugestią nauczyciela wiodącego, co do ważności i przydatności treści (szczególnie w klasach starszych). W ten sposób realizowane treści są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych.
3. W nauczaniu integracyjnym wszyscy uczniowie pracują na lekcji opierając się na tym samym temacie, ale w stopniu zależnym od własnych możliwości intelektualnych, współtworząc tę samą jednostkę lekcyjną.
4. Liczba uczniów w klasie integracyjnej wynosi jest zawsze mniejsza niż w innych klasach, w tym do 5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
5. W klasie integracyjnej pracuje dwóch pedagogów - nauczyciel przedmiotu i nauczyciel ze specjalnym przygotowanie pedagogicznym (pedagog specjalny).
6. Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mają dodatkowe zajęcia specjalistyczne prowadzone przez pedagoga wspomagającego.
7. W naszej szkole proces nauczania i wychowania uczniów niepełnosprawnych oraz zdrowych z określonymi dysfunkcjami wspierają następujące formy pracy dydaktycznej:
• zajęcia rewalidacyjne,
• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
• socjoterapeutyczne
• logopedyczne.

SYSTEM OCENIANIA W KLASACH INTEGRACYJNYCH:

1. System oceniania w klasach integracyjnych jest spójny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
2. Nauczyciele uczący w klasach integracyjnych są zobowiązani do dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom, wynikającym z programu nauczania.
3. Oceniając uczniów z orzeczeniami nauczyciele uwzględniają nade wszystko postępy poszczególnych uczniów oraz biorą pod uwagę wkładany wysiłek i stopień wywiązywania się z obowiązków szkolnych.

KWALIFIKACJE UCZNIÓW DO KLAS INTEGRACYJNYCH:

1. Do klas integracyjnych przyjmuje się dzieci zdrowe i niepełnosprawne (na wniosek rodziców, prawnych opiekunów).
2. Dzieci niepełnosprawne, które chcą uczyć się w klasie integracyjnej, muszą przejść badanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i uzyskać orzeczenie Zespołu Orzekającego o potrzebie kształcenia w klasie integracyjnej.
3. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 17 listopada 2010 r. orzeczenie o potrzebie kształcenia w klasie integracyjnej mogą uzyskać dzieci: niesłyszące, słabo słyszące, niewidome, słabo widzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz dla uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 

W NASZYM ZESPOLE SZKÓŁ SĄ ODDZIAŁY INTEGRACYJNE ZARÓWNO W SZKOLE JAK I W PRZEDSZKOLU. Co roku organizujemy „Tydzień Poświęcony Osobom Niepełnosprawnym” pod hasłem „SZANUJĘ, AKCEPTUJĘ, POMAGAM” oraz „Spartakiadę” w której biorą udział uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych z całej gminy Obrowo.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ KLASĘ INTEGRACYJNĄ?

Wybór odpowiedniej klasy to niezwykle trudna decyzja dla wszystkich rodziców. Niewątpliwymi zaletami kształcenia integracyjnego są:
• zaspokojenie indywidualnych potrzeb społecznych i edukacyjnych każdego dziecka,
• zapewnienie każdemu dziecku poczucia bezpieczeństwa i akceptacji,
• kształtowanie pozytywnych cech osobowości,
• kształtowanie samodzielności uczniów niepełnosprawnych,
• przygotowanie dzieci niepełnosprawnych do życia w społeczeństwie,
• opieka dwóch pedagogów,
• mała liczebność grupy,
• kontakt dzieci zdrowych z ich niepełnosprawnymi kolegami wzmacniający poczucie tolerancji dla cudzej odmienności i niedoskonałości.
Rodzice decydujący się na wybór klasy integracyjnej dla swojego dziecka powinni pamiętać, że głównym i najważniejszym celem klasy integracyjnej jest wspólna nauka i zabawa, która uwrażliwia dzieci zdrowe na potrzeby niepełnosprawnych rówieśników, uczy umiejętności akceptacji innych, często odmiennych zachowań i niesienia pomocy w różnych sytuacjach. Wszystkie wartości, jakie uda nam się wpoić w dzieciństwie z pewnością zaowocują w przyszłości.

dzieciJoanna Łęgowska, Natalia Dudkowska
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
wychowawcczynie klasy integracyjnej

Copyright © 2019 Zespół Szkół im. H. Sucharskeigo w Osieku nad Wisła Rights Reserved.