foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

header — kopia

logo bip

logo bip

Dyrektor Zespołu Szkól w Osieku nad Wisłą ogłasza nabór

na stanowisko nauczyciela biblioteki - umowa na zastępstwo

                         

Stanowisko – nauczyciel

Czas pracy –cały etat

Planowane zatrudnienie od  01.09.2019 roku.

Miejsce pracy:  Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą –Szkoła Podstawowa

Wymagania niezbędne:

– wykształcenie wyższe bibliotekarskie z przygotowaniem pedagogicznym

– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

– znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania bibliotek

– biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

- znajomość systemu Librus e-biblio

–  znajomość literatury i orientacja na rynku wydawniczym,

Wymagania dodatkowe:

– biegła obsługa komputera

– samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, kreatywność, dobra organizacja pracy, umiejętność działania w zespole,

– łatwość nawiązywania kontaktów społecznych i wysoka kultura osobista, odpowiedzialność oraz zaangażowanie,

– mile widziany będzie staż pracy w bibliotece

– skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki

– gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji

– umiejętność pracy samodzielnej i w zespole

–  ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń związanych z pracą w bibliotece

Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku:

– ewidencjonowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych

– organizowanie różnych form pracy z czytelnikami, w tym zajęć edukacyjnych dla dzieci

–  prowadzenie statystyki i dokumentacji bibliotecznej, udział w inwentaryzacji zbiorów

–  sporządzanie sprawozdawczości bibliotecznej

Wymagane dokumenty:

– życiorys (CV), podanie o przyjęcie do pracy

– kopie świadectw pracy

– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

- zaświadczenie o niekaralności

– kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

– oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Szkoły podstawowej w Osieku nad Wisłą , ul. Leśna 1, 87-125 Osiek nad Wisłą-w nieprzekraczalnym terminie do 16 sierpnia 2019 r. (do godz. 14.00). Dokumenty powinny się znajdować w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem “Nabór na stanowisko bibliotekarza”. Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub złożone zostaną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów drogą elektroniczną.

 Uwagi końcowe:

– W wyniku analizy otrzymanych dokumentów, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu

– Kontaktować będziemy się telefonicznie z kandydatami spełniającymi wymagania formalne, którzy zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej

– Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ W OSIEKU NAD WISŁĄ

     Spełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  Dyrektor Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą , informuje, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkól w Osieku nad Wisłą reprezentowany Dyrektora .
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Dane osobowe będą przetwarzane ww. celu.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  7. żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  8. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  9. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia
  1. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

Copyright © 2019 Zespół Szkół im. H. Sucharskeigo w Osieku nad Wisła Rights Reserved.