foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

header — kopia

logo bip

logo bip

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W OSIEKU NAD WISŁĄ

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KUCHARKI

Miejsce pracy: SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIEKU NAD WISŁĄ

Forma zatrudnienia: umowa na 3 miesięczny czas próbny z możliwością przedłużenia umowy

Wymiar etatu: pełen etat

I. Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1. Posiada wykształcenie średnie lub zawodowe o profilu gastronomicznym.

2.   Doświadczenie zawodowe minimum 5-letnie, preferowane - praca w stołówce szkolnej, 
2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kucharki.

3. Aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne
4. Posiada obywatelstwo polskie.
5. Nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne.
6. Nie była karana i nie toczy się przeciwko niej postępowanie skarbowe.
7. Nie była karana karą dyscyplinarną oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne.
8. Jest dyspozycyjna, odpowiedzialna oraz sumienna i dokładna.    

9. Posiada umiejętność pracy w zespole i łatwość nawiązywania kontaktów.

II. Zakres obowiązków

  • przygotowywanie posiłków dla dzieci w sposób zgodny z zasadami higieny oraz procedurami HACCP
  • udział w ustalaniu jadłospisu
  • dbałość o urozmaicanie i estetykę wydawanych posiłków. 
  • właściwe gospodarowanie przeznaczonymi do spożycia towarami. 
  • codziennie utrzymuje czystość w kuchni oraz pomieszczeniach kuchennych
  • dba o powierzony sprzęt i mienie, odpowiada materialnie,
  • przestrzega zasady i przepisy BHP, ppoż, przepisy sanitarne
  • kultura obsługi dzieci i pracowników szkoły korzystających ze stołówki.
  • wykonuje inne czynności wynikające z organizacji pracy szkoły , prace zlecone przez dyrektora

III. Wymagane dokumenty
1. List motywacyjny.
2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej.      
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej.
5. Zaświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych  w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko kucharki.

IV. Inne informacje:
1. O zakwalifikowaniu się na rozmowę kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
2. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
V. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko kucharki ” w terminie

od 03.07.2019r. do 30.07.2019r.  do godz.14.00  w sekretariacie szkoły.Copyright © 2019 Zespół Szkół im. H. Sucharskeigo w Osieku nad Wisła Rights Reserved.