foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

header — kopia

logo bip

logo bip

Dyrektor Zespołu Szkól w Osieku nad Wisłą ogłasza nabór

na stanowisko nauczyciela biblioteki - umowa na zastępstwo

                         

Stanowisko – nauczyciel

Czas pracy –cały etat

Planowane zatrudnienie od  01.09.2019 roku.

Miejsce pracy:  Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą –Szkoła Podstawowa

Wymagania niezbędne:

– wykształcenie wyższe bibliotekarskie z przygotowaniem pedagogicznym

– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

– znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania bibliotek

– biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

- znajomość systemu Librus e-biblio

–  znajomość literatury i orientacja na rynku wydawniczym,

Wymagania dodatkowe:

– biegła obsługa komputera

– samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, kreatywność, dobra organizacja pracy, umiejętność działania w zespole,

– łatwość nawiązywania kontaktów społecznych i wysoka kultura osobista, odpowiedzialność oraz zaangażowanie,

– mile widziany będzie staż pracy w bibliotece

– skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki

– gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji

– umiejętność pracy samodzielnej i w zespole

–  ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń związanych z pracą w bibliotece

Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku:

– ewidencjonowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych

– organizowanie różnych form pracy z czytelnikami, w tym zajęć edukacyjnych dla dzieci

–  prowadzenie statystyki i dokumentacji bibliotecznej, udział w inwentaryzacji zbiorów

–  sporządzanie sprawozdawczości bibliotecznej

Wymagane dokumenty:

– życiorys (CV), podanie o przyjęcie do pracy

– kopie świadectw pracy

– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

- zaświadczenie o niekaralności

– kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

– oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Szkoły podstawowej w Osieku nad Wisłą , ul. Leśna 1, 87-125 Osiek nad Wisłą-w nieprzekraczalnym terminie do 16 sierpnia 2019 r. (do godz. 14.00). Dokumenty powinny się znajdować w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem “Nabór na stanowisko bibliotekarza”. Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub złożone zostaną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów drogą elektroniczną.

 Uwagi końcowe:

– W wyniku analizy otrzymanych dokumentów, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu

– Kontaktować będziemy się telefonicznie z kandydatami spełniającymi wymagania formalne, którzy zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej

– Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ W OSIEKU NAD WISŁĄ

     Spełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  Dyrektor Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą , informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkól w Osieku nad Wisłą reprezentowany Dyrektora .
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe będą przetwarzane ww. celu.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 7. żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 8. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 9. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w szczególności ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W OSIEKU NAD WISŁĄ

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KUCHARKI

Miejsce pracy: SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIEKU NAD WISŁĄ

Forma zatrudnienia: umowa na 3 miesięczny czas próbny z możliwością przedłużenia umowy

Wymiar etatu: pełen etat

I. Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1. Posiada wykształcenie średnie lub zawodowe o profilu gastronomicznym.

2.   Doświadczenie zawodowe minimum 5-letnie, preferowane - praca w stołówce szkolnej, 
2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kucharki.

3. Aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne
4. Posiada obywatelstwo polskie.
5. Nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne.
6. Nie była karana i nie toczy się przeciwko niej postępowanie skarbowe.
7. Nie była karana karą dyscyplinarną oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne.
8. Jest dyspozycyjna, odpowiedzialna oraz sumienna i dokładna.    

9. Posiada umiejętność pracy w zespole i łatwość nawiązywania kontaktów.

II. Zakres obowiązków

 • przygotowywanie posiłków dla dzieci w sposób zgodny z zasadami higieny oraz procedurami HACCP
 • udział w ustalaniu jadłospisu
 • dbałość o urozmaicanie i estetykę wydawanych posiłków. 
 • właściwe gospodarowanie przeznaczonymi do spożycia towarami. 
 • codziennie utrzymuje czystość w kuchni oraz pomieszczeniach kuchennych
 • dba o powierzony sprzęt i mienie, odpowiada materialnie,
 • przestrzega zasady i przepisy BHP, ppoż, przepisy sanitarne
 • kultura obsługi dzieci i pracowników szkoły korzystających ze stołówki.
 • wykonuje inne czynności wynikające z organizacji pracy szkoły , prace zlecone przez dyrektora

III. Wymagane dokumenty
1. List motywacyjny.
2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej.      
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej.
5. Zaświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych  w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko kucharki.

IV. Inne informacje:
1. O zakwalifikowaniu się na rozmowę kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
2. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
V. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko kucharki ” w terminie

od 03.07.2019r. do 30.07.2019r.  do godz.14.00  w sekretariacie szkoły. 

1. W szkole przez cały rok obowiązuje obuwie zmienne. Buty i okrycia wierzchnie zostają w szatni w wyznaczonym dla każdej klasy miejscu.

2. W szkole działa świetlica i stołówka – tu dzieci zapisują osobiście rodzice 1 września. Jeśli chodzi o świetlicę, to pierwszeństwo mają dzieci, których oboje rodzice pracują. Wszyscy uczniowie mogą korzystać z obiadów w stołówce szkolnej. Opłaty za obiady dokonuje się do 10 dnia każdego miesiąca u intendentki szkoły.

3. W naszej szkole obowiązuje zmianowy system pracy (lekcje w szkole są od godz. 07:40 do godz. 16:10) Świetlica szkolna działa od godz. 06:30 do godz. 17:00.

4. Na zajęciach ruchowe obowiązuje strój sportowy – koszulka z krótkim rękawem, ciemne szorty/getry, skarpetki na zmianę i obuwie sportowe (może być to samo, co zmienne – nie mogą to być baleriny).

5. Do szkoły dzieci potrzebują wyposażony piórnik: klej, nożyczki, gumki, ołówki, kredki świecowe, ołówkowe, mazaki, farby plakatowe, bloki białe techniczne i białe rysunkowe, bloki kolorowe techniczne i kolorowe rysunkowe, wycinanki, plastelinę, zeszyty w kratkę i w linię (najlepiej kolorową), patyczki matematyczne. Farby, plastelina, bloki i wycinanki zostają w szkole, w klasie.

6. Rodzice pobierają z biblioteki szkolnej pakiet podręczników do klasy I oraz zeszyty ćwiczeń we wrześniu (materiały ćwiczeniowe są bezpłatne, podręczniki – do zwrotu pod koniec roku szkolnego). Samodzielnie zakupują podręcznik do religii.

Podręcznik i ćwiczenia dla klasy pierwszej: ,,Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”, autor: ks. Władysław Kubik, wydawnictwo WAM.

7. Do szkoły nie przynosimy żadnych drogich ubrań, butów i cennych przedmiotów (mp3, zabawki elektroniczne itp. - szkoła za to nie odpowiada).

8. Do szkoły nie nosimy telefonów komórkowych – w razie nagłej potrzeby dziecko może zadzwonić do rodzica z sekretariatu.

9. W szkole działa Rada Rodziców – składka ustalona będzie na pierwszym spotkaniu Rady Rodziców we wrześniu 2019 r.

10. W szkole przez 2 dni w tygodniu dostępna jest pomoc pielęgniarki, od lat uczestniczymy w akcji fluoryzacji zębów.

11. Dokumentem obowiązującym w szkole jest e-dziennik Librus Synergia. Rodzice uczniów klas pierwszych otrzymają we wrześniu od wychowawców login i hasło dostępu.

Nauczyciele klas I-III

Liga Zadaniowa konkurs przedmiotowy z matematyki dla uczniów województwa kujawsko-pomorskiego

Mieszko Wróblewski kl. 6b – II miejsce
Nadia Szewczyk kl. 7b – III miejsce
Marcel Szewczyk kl. 7a – III miejsce
Alicja Pakulska kl. 7a – wyróżnienie

 

Kangur Matematyczny

Szajewska Marta kl.2– wyróżnienie
Kamińska Hanna kl. 3a– wyróżnienie
Sobczak Krystian kl. 4a– wyróżnienie
Kopystecka Maja kl. 4b– wyróżnienie
Adamska Marta kl. 5a– wyróżnienie
Wróblewski Mieszko kl.6b– bardzo dobry
Chłodkowska Alicja kl.6a– wyróżnienie
Szewczyk Nadia kl.7b– wyróżnienie

 

Gminny Konkurs Matematyczny w Obrowie

Mieszko Wróblewski kl. 6b – I miejsce
Nadia Szewczyk kl. 7b – I miejsce
Marcel Szewczyk kl. 7a – wyróżnienie

 

Międzynarodowy Konkurs „Mathématiques Sans Frontières” (Matematyka Bez Granic) – edycja Polska.

Klasa 5a – II miejsce
Klasa 6b – III miejsce

 

GRATULUJEMY!!!

Copyright © 2019 Zespół Szkół im. H. Sucharskeigo w Osieku nad Wisła Rights Reserved.